قرارداد مشارکت در ساخت

محمد مومن سرایی
با سلام . در سال 1380سه نفر سازنده بودیم که زمینی را از مالک به مشارکت گرفتیم و جهت حفظ مال در دفترخانه زمین به چهار سند یک و نیم دانگی تبدیل شد و طبق قرارداد خطی که با مالک اولیه نوشته شد باید سند آزاد و بدون بدهی بانک به مالک تحویل میدادیم . سه هفته پس از قرارداد مکتوب شده مالک زمین رفت و به یکی از شرکا قدرالسم خود را وکالت بلاعزل داد و آن آقا با وکالتی که داشت سهم همه را در گرو بانک گذاشت و تا امروز پول بانک راتسویه نکرد و روزبروز بر میزان بدهی افزوده شده . سوال بنده در درجه اول این است که آیا مالک زمین حق داشته آنچه را که در قرارداد خطی از من تعهد گرفته بود به یکی از شرکا با وکالت بلاعزل اختیار کامل دهد؟ و آیا با این کار ایشان قراردادی که از من تعهد گرفته بود باطل نشده ؟ زیرا پس از پانزده سال خود مالک مجبور به پرداخت وام و بهره بانک شد و از طریق دادگاه سند خود را گرفت اما پس از آن برای اینجانب شکایت کرده که بنده نیز باید به میزان یکی از سه مشارکت گیرنده ، یک سوم مبلغ پرداختی را بعهده بگیرم و به مالک پس بدهم . درصورتی که ایشان خودش با رضایت خودش و بدون اجازه گرفتن از من به یک شریک وکالت بلاعزل داد و بنده فکر کردم دیگر در انجام تعهد کاره ای نیستم و فقط جهت حفظ منافع خودم یک و نیم دانگ در سند بنامم خورده . اما ظاهرا نه تنها خودم مال باخته شدم اکنون بدهکار نیز بحساب می آیم . خواهشا راهنمایی کنید که آیا من نیز مدیون هستم ؟ اگر نیستم از چه قانونی برای نجات خویش میتوانم استفاده کنم. با تشکر