تنظیم سند آپارتمان

حسین

شخصی قطعه زمینی را با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط تبدیل به واحدهای آپارتمانی نموده است. آپارتمان 4 طبقه روی همکف بوده که شامل طبقه اول، طبقه دوم و نیز طبقه سوم و چهارم که بصورت دوبلکس بوده که پس از پرداخت هزینه های قانونی تبدیل به دو واحد مجزا شده است. و همچنین طبقه همکف که شامل سه قطعه پارکینگ مشاعی بوده که جزو مفروضات هیچیک از واحدهای فوق نبوده و در پایانکار شهرداری و صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت (پیوست این برگه) نیز موجود است. بنابراین ساختمان دارای چهار واحد مجزا در چهار طبقه و سه قطعه پارکینگ مشاعی در طبقه همکف بوده است. علی ایحال فروشنده در زمان فروش واحدهای فوق با علم به اینکه آپارتمان مذکور دارای سه قطعه پارکینگ بوده است با تقدم و تاخر زمانی ذیل و با شرایط مشخص شده نسبت به فروش واحدها و پارکینگهای اختصاصی توسط مبایعه نامه نموده است.

خریدار اول: طبقه دوم دارای یک قطعه پارکینگ (بدون ذکر محل دقیق پارکینگ)

خریدار دوم: طبقه سوم دارای یک قطعه پارکینگ (بدون ذکر محل دقیق پارکینگ)

خریدار سوم: طبقه چهارم دارای یک قطعه پارکینگ به شماره 1 جلوی آسانسور

خریدار چهارم: طبقه اول دارای یک قطعه پارکینگ به شماره 2

به نظر حضرتعالی با توجه به اینکه آپارتمان دارای چهار واحد و سه پارکینگ اختصاصی بوده و فروشنده به هر چهار واحد پارکینگ اختصاصی فروخته است. با اقامه دعوا علیه فروشنده از طرق محاکم قضایی کدامیک از واحدهای مذکور نمی تواند صاحب پارکینگ شود؟