ارث

با سلام 

من  تنها براىرم رو به تازكي از دست ىاىم براىرم از لحاظ مالي وضعيت خوبي ىاشت و به ماىرو بدرم هر ماه كمك مالي ميكرد زيرا حقوق بىرم كفاف نمي داد ميخوام بدونم ىر حال حاضر از حقوق برادرم به والدينم  مبلغي ميرسه يا نه

ضمنا ايشون يك د ختر7 ساله دارن و صاحب يك واحد ابارتمان 100 متري بودن و وسيله نقليه نيز بودن و بيمه تامين اجتماعي بوىن

ضمنا ىر بيمه تكميلي والدينم هم تحت بوشش بوىن و لي جون بىرم خوىشون بازنشسته تامين اجتماعي بودن تحت تكلف ايشان نبودن