چگونگی بررسی در رهن بودن سند ملک مسکونی

میثم

چگونه میتوان بررسی کرد که که ملک در مالکیت صاحب ملک باشد و در رهن بانک یا در گرو کلانتری و دادگستری و سایر ارگانها و نهادها نباشد.\r\nبا تشکر