قرار نهايي

مي خواستم بدونم اس ام اس " براي پرونده به شماره xxxxxx در شعبه باز پرسي قرار نهايي صادر شد " به چه معني است ؟ آيا قرار مجرميت است يا قرار منع تعقيب ؟ چون در متن فقط گفته شده قرار نهايي