درخواست استرداد سفته ضمانت کار دارم.

باسلام.اسفند ۱۳۹۳ دو فقره سفته به ارزش پنج میلیون تومان تحت عنوان ضمانت کار به کارفرما دادم که فقط آنها را امضا کرده ام.رسیدی داده نشد.قرارداد کاری هم نداشتیم.یک ماهی آنجا شاغل بودم. ماههاست که درخواست استرداد سفته ها را دارم. کارفرما درخواستم را حمل بر تهمت به امانت داری ایشان برداشت کرده. پی تماسها و مراجعاتم، نهایتا اخیرا در تلگرام قول استرداد داد اما روز موعود در محل کار حاضر نبود و تلفنی تهدید و بی احترامی کرد. چگونه میتوان سفته هایم را پس بگیرم؟ ایشان تقریبا هیچ وقت در دفترش حضور ندارد. ضمنا نگرانم که ایشان به ناحق مرا به چیزی متهم کند از قبیل ترک کار یا هر تخلف دیگری.زیرا شدیدا از اینکه مصر هستم سفته هایم را بگیرم عصبانی است و تهدیداتی کرد. پیشاپیش از لطف راهنمایی شما سپاسگزارم.