وکالت

با سلام بنده و مادرم به برادرم وکالت ملکی را داده بودیم که برادرم بعد از فوت مادرم با استفاده از آن وکالت نامه آن ملک  را به نام خود منتقل می کند و به صورت کامل تمام مراحل انتقال را انجام داده و اکنون سند رسمی نیز دارد ایا من می توانم ان بخش از سهم مادرم را که بعدش فوتش انتقال داده باطل کنم؟ ایا سهم خود را نیز میتوانم باطل کنم؟ تمام وکالت را همزمان با پدر مادر و در یک وکالت نامه دادیم و نه به صورت جدا< همچنین اگر من اعتراضی به این معامله نداشته باشم ایا او می تواند بفروشد ملک را؟