پس گرفتن پولی که به صورت دستی قرض داده ام؟

با سلام . تغریبا 2 ماه پیش پولی را بطور دستی به کسی قرض دادم ولی نمی توانم پس بگیریم چه باید کرد ؟