فروش مال غیر

omid

باسلام.مینی بوسی را با قولنامه خریداری کرده  همراه با دوسرویس که در قولنامه ذکر شده ولی فروشنده دوسرویس را بدون اجازه من فروخته وسند نیز به نام ایشان نیست وبرای انتقال سند نمی اید.باتوجه به اینکه هیچ گونه ادرسی درستی از شخص نیس به غیر از یک شماره نحوه شکایت چگونه است؟ودر صورت منع تعقیب به علت نبود ادرس چه کاری باید انجام داد؟با تشکر