ارتکاب جرم

اگر فردی در زمان ارتکاب جرم 17 سال باشد و در زمان ابلاغ حکم به 18 سالگی برسد و 18 ساله شود ایا به کانون اصلاح تربیت میرود یا زندان ؟