تعهدات ضامن وام در صورت جنگ,ورشکستگی

ستایش

باسلام

من ضامن وام همکارم شده ام مبلغ وام 15000000 تومان و مدت وام 5 ساله میباشد.سوال بنده ابن است درصورت خدا نکرده جنگی در کشور اتفاق افتد تکلیف من ضامن و وام گیرنده که دیگر توان پرداخت را نخواهیم داشت چه می شود؟

درصورت فوت وام گیرنده در شرایط عادی یا جنگ تکلیف ضامن چه میشود؟

در صورت فوت ضامن و عدم پرداخت اقساط از سوی وام گیرنده ایا ادامه تعهدبر عهده خانواده ضامن است یاساقط می شود از ضامن؟