ضرب و جرح

حسین حاجی میرزاعلی
آیا من به عنوان شوهر میتوانم نسبت به کسی که اقدام به ضرب و جرح و فحاشی و توهین کرده دادخواست تنظیم کنم