اصلاح شناسنامه

میشه شناسنامه رو چندماه کوچیک کرد؟از چ راهی؟ممنون