استفاده از چک دیگری با امضای صحیح

Amir

باسلام یکی از دوستان من دست چک ملی 25برگی که یک برگ ان امضا داشته مفقود میشه و خبر نداشته از مفقود شدنش این چکها با امضای درست الان خرج شده 5فقرش هم برگشت شده ادرس مندرج در چک هم با مکان صاحب حساب 1دق نمیکنه بدلیل جابجایی در حال حاضر شرایط چجور پیش خواهد رفت