معامله ی ملک

saeed

سلام خانم وکیل
اگر معامله ی فروش ملک بدین صورت انجام شود که در موقعی که سند زده شود تمام پول دریافت نشده باشد ومابقی طی چک توسط خریدار صادر شده باشد وتحویل فروشنده شده باشدو در قولنامه ذکر شده باشد که اگر چک ها در تاریخ موعد خودش پاس نشد معامله فسخ می شود .واین مباینامه محضری نوشته شده باشد آیا اگر چک ها پاس نشد فروشنده می تواند به مراجع قانونی برود و ملک را پس بگیرد درحالیکه سند را قبلا زده باشد