مهریه

majid

  حقوق یکطرفه ای مثل مهریه و نفقه فقط  و فقط از جانب مرد به زن میرسد؟ چرا تعهد مالی باید یکطرفه باشد و حقوق  و اموال مرد فقط به زن برسد  و نتنها مرد هیچ حق و حقوق مالی در زندگی مشترک نسبت به اموال زن ندارد بلکه برای این حقوق یکطرفه زندان هم تعیین میشود؟ چرا بجای قوانین یکطرفه مهریه و نفقه اموال زن و مرد در طول زندگی مشترک تقسیم نمیشود؟ چرا یک مرد بابت مهریه باید زندان برود یا ممنوع الخروج شود چرا بلافاصله بعد عقد تنها سیرمایه زندگی مرد که سال ها برایش زحمت کشیده است توقیف شود چرا قانون حق حبسی وجود دارد که زن میتواند خانه پدریش بماند و مهریه و نفقه ای را از مردی که هنوز با او زندگی مشترک را اغاز نکرده تمام و کمال دریافت کندچرا چرا مرد هیچ سهمی از اموال زن ندارد ولی عکس ان موجود است