استرداد وجه

بیش از پنج میلیون تومان پول از طریق عابر بانک طی زمانهای مختلف به یکنفر پرداخت نموده ام, که پرینت آنها را نیز در دست دارم. آیا از طریق وکیل می توانم این مبلغ را از طرف مقابلم استرداد کنم؟ضمنا در شهرستان می باشم