طلاق

سارا

سلام

دستنوشته ای از شوهرم دارم که شوهرم در آن نوشته است حق حضانت بچه وتصرف در اموالم را به همسرم می دهم. این دستنوشته هم اثر انگشت دارد هم امضاء. آیا این دستنوشته برای دادگاه قابل استناد است. آیا با این دستنوشته می توانم حق حضانت بچه و تصرف در اموال شوهرم را دریافت کنم؟

با تشکر