مهریه

مهریه من ۲۵۰ سکه می باشد و باکره هستم چه مقدار از ان را به لحاظ فانونی می توانمـمطالبه کنم؟نصف۲۵۰ تا را یا نصف۱۱۰ سکه را که مصوب دولت است