دادخواست اعسار

مهدی

بعد از گذشت 20 روز از ابلاغ رای بدوی اعسار آیا می شود تقاضای دادخواست اعسار مجددا نمود؟