ماده صد

رضا

باسلام و سپاس

رای ماده صد به خاطر تخلف شخصی صادر شده که هم اینک فوت نموده است و این رای بطرفیت شخص مرده صادر شده و ابلاغیه آن به همسرش صادر شده , و اعتراضی نشده حال سوال این است که این رای را اجرائیات میتواند اجرا کند؟