قرارداد شراکت

مهدی بیابان نشین لیلی
من میخواهم بایک شخصی که هیچ شناختی ندارم واو حرفه وکار ابکاری را وارد است گارگاه بزنم نوع متن قرارداد هم چگونه باشد که نتواند از نظر مالی و شراکت خطایی بکند نوع قرارداد هم صود وزیان ۵۰ .۵۰ میباشد