حکم به تسلیم کالای قاچاق ؟!

آیا دادگاه می تواند بنابه خواستۀ خواهان درخصوص تحویل کالای خریداری شده توسط وی از شرکتی در خارج از کشور که در ایران نمایندگی دارد ،بدون توجه به دلایل و موانع قانونی ، حکم به : 1- الزام خوانده به تحویل مبیع و از بابت قاعدۀ " تسبیب و لاضرر" و مستندا" به ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی ، 2- خوانده را به پرداخت هزینۀ دادرسی و حق الوکاله و درحق خواهان محکوم نماید ؟؟؟\ لازم به توضیح است که مبیع مورد بحث بصورت اینترنتی از این شرکت خریداری شده ، و به دلیل اینکه ساخت رژیم صحیونیستی است ، لذا هر نوع معاملات این کالا در ایران ممنوع بوده و واردات و تحویل آن قاچاق می باشد !! با اینحال دادگاه علی رغم اینکه در دفاعیه خوانده کتبا" به این مورد اشاره شده ، دادگاه عمومی حقوقی ، خوانده را به شرح فوق محکوم نموده است !به استناد کدام مادۀ قانونی می توان اعتراض نمود ؟ با امتنان