اعتبار مبایعه نامه عادی(فاقد کد رهگیری)

امیر یکتا

با سلام

ملکی به ارزش حدود یک و نیم میلیارد تومان را با پرداخت دویست میلیون تومان معامله و پرداخت بخش دیگری از ثمن معامله (حدود ششصد میلیون تومان) را مشروط به ارائه پاسخ استعلام ثبت از سوی فروشنده نموده ام (با ذکر صریح شرط در بخش توضیحات مبایعه نامه عادی با امضاء دو شاهد و مهر و امضاء مشاور املاک).

1- آیا فروشنده به بهانه عادی بودن مبایعه نامه و عدم ثبت کد رهگیری میتواند اعتبار آن را زیر سوال ببرد؟

2- آیا فروشنده به بهانه ناچیز بودن مبلغ پرداختی حین عقد قرارداد (کمتر از سی درصد کل ثمن معامله طبق عرف جاری معاملات املاک) میتواند خواستار فسخ یک جانبه قرارداد بدون پرداخت وجه التزام بشود؟