انتقال همسر به تبعیت از شوهر

ابراهیمی

من و همسرم کارمند هستیم. همسرم ( زن ) در شهرستان نهبندان کارمند است که 200 کیلومتر از محل کار من ( بیرجند ) فاصله دارد . هر دو استخدام پیمانی هستیم . آیا می توان برای انتقال همسرم دادخواستی طرح نمود. چقدر می توان به موفقیت امیدوار بود ؟؟