سوال مربوط به جزای عمومی

Milad
ایا در صورت وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری قاضی میتواند حکم به مجازات تکمیلی دهد؟ممنون