آتش زدن مزرعه

محمدی

با سلام

در اثر بی احتیاطی یکی از کارگران روزمزد، مزرعه اینجانب و همچنین بخشی از مزرعه همسایه دچار اتش سوزی شد و محصول از بین رفته. لطفا بفرمایید با توجه به اینکه اتش از مزرعه ما به مزرعه همسایه سرایت کرده خسارت همسایه بر عهده چه کسی است.

با تشکر محمدی