آبرو ریزی

علی
اگر دختری با پسری دوست باشد و آن پسر بعد قهر با دختر او را تهدید کند که آره من عکستو پخش میکنم و آبروتو میبرم یا میام میدزدمت فلانت میکنم باید چیکار کرد ؟آیا جرم حساب میشه ؟