ادعای دارایی

مسعود
با سلام، در یک معامله اگه امضای طرف خریدار در معامله وجود نداشته باشه و امضا واثر انگشت طرف فروشنده با چندین شاهد وجود داشته باشد خریدار میتوان در مقابل دارایی خود ادعا کند؟؟