نحوخ میزان دیه

ابوذرنوذری

بادرود خدمت خانم دکتر زهرا بوجاری احتراما به استحضار میرساند که همسربنده در تصادف رانندگی دچار شکستگی لگن در دونقطه به طوری که دوبار مجبور به عمل لگن شده خونریزی و برداشتن طحال شکستگی استخوان ترقوه و بخیه خوردن پیشانی شده لطفا درصورت امکان نحوه دریافت دیه ومیزان ان مشخص شود باسپاس