ضمانت

مجید میرشاهرضا

درود

  بواسطه برادرم ضامن بانکی شخصی شدم که در آن زمان گفته شده بود برادرم ذینفع است حال وام سررسید شده وبانک چک بنده را برگشت زده.من از بدهکار درخواست سفته بعنوان ضمانت کردم وایشان زیر بار نمیرود واین در حالی است که بعلت برگشت چک من از داشتن دسته چک محروم شدم ونیز وامی که باید میگرفتم منتفی شده وزیان زیادی به من وارد شده می خواست بدانم در این حالت چگونه میتوانم طرح شکایت انجام بدم.

                                                                                       با سپاس