آیین نامه قانون تملک آ÷ارتمانها

ناصر محرم نژاد

طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها, خزانه دار توسط مجمع عمومی انتخاب میشود. آیا مجمع عمومی مجتمع مسکونی با سیصد واحده میتواند این اختیار خود را به مدیران مجتمع مسکونی واگذار نماید.؟ یا خیر و اختیار مذکورقابل تفویض نیست؟