سند ازواج

سلام. سند ازواج طبق قانون باید در ید زوجین باشد اما به لحاظ عرفی در نزد پدر زن است.حال اگر شوهر با کلک آن را از پدر زن بگیرد و پس نده آیا مرتکب جرم یا تخلف شده؟اگر شهر ها متفاوت باشد محل شکایت کجاست؟