چکهای بلامحل بیش از ده سال گذشته

سوسن

درود .. اگر شخصی بیش از ده سال پیش چکهای بلامحل صادر کرده باشد و گریخته باشد و اکنون طلبکاران بخواهند پولشان را بگیرند : 

1. آیا چکهای برگشت شده و نشده امکان پیگیری کیفری دارند یا حقوقی ؟ با توجه با اینکه بانک اطلاعات و حساب صادرکننده چک را به دلیل گذشت سالیان بسته و این حساب جاری دیگر وجود ندارد 

2. آیا چکهایی که در زمان خود پیگیری حقوقی شده و حکم جلب صادر شده ،، این احکام قابلیت اجرایی دارد یا دوباره باید فرایند حقوقی و کیفری را طی کنند 

3. اگر چکی که 14 سال پیش توسط من به مبلغ 500هزارتومان برگشت شده از نظر قانونی طبق نرخ تورم امکان دریافت خسارت دارم یا فرمول دیگری بابت دیرکرد وجود دارد ؟

سپاس فراوان