در خصوص مشاعات آپارتمان

آیا می شود انباری را اتاق کالسکه یک آپارتمان 20 واحدی را بدون اجازه حتی یک مالک کرایه داد؟قانون مسافت چیست؟