تابعيت

سيد مجتبي

بنده متولد ايران هستم واتباع افغاني هستم ولي فعلا در كشور استراليا هستم ميخواستم بدونم كه ايا راهي دارد كه بنده از هر طريقي أقامت دايم ايران را بگيرم خواهشمند هستم كه اگر راهي دارد من را مطلع سأزيد با تشكر