محکومیت کیفری و حقوقی ، یک پرونده حقوقی

نصیرزاده

باسلام
بنده بعنوان مدیر عامل کارخانه درسال 1390 با مشارکت درتولید شخصی به مبلغ 40 میلیون تومان سرمایه دریافت نمودیم ویک فقره چک به مبلع 45 میلیون بابت ضمانت تحویل دادیم سپس 6 ماه بعد با برگشت چک و اقدام دادخواست وجه چک را مطالبه نمودولی با توجه به دفاعیات ما پس از 4 سال به پرداخت وجه چک و مبلغ تاخیر شدیم درآن زمان موادغذایی کارخانه توقیف شد و تحویل بنده شد و چون با توافق با وکیل شاکی مبلغ 18 میلیون پرداخت و مبلغ 7 میلیون دردادگاه ضبط شده بود جمعا 25 پرداخت شد وقرارشد مابقی در ظول 6 ماه پرداخت شود و ما نسبت به استفاده یا فروش موادغذایی توقیف اقدام نماییم چون این توافق فی مابین بود و دادگاه درجریان نبود ایشان بعد از شش ماه با شکایت خیانت در امانت و هم زمان شکایت حقوقی و توقیف اموال وماشین آلات اقدام کرد و دادگاه محترم هم شکایت حقوقی ایشان حکم مزایده دادو هم بخاطر عدم اطلاع دادگاه حکم 8 ماه زندان به بنده بعنوان مدیر عامل مجموعه داده است . سئوال اینجاست آیا دادگاه محترم چرا توجهی به نفس قضیه ندارد و هم زمان یک شعبه بابت اموال توقیفی مزایده می گذارد و دریک شعبه برمحکومیت کیفری آیا ما توافق با شخص کردیم و بخاطر ذینفع بودن شخص با ید کیفر دولتی داشته باشیم آنهم برای یک موضوع حقوقی لطفا راهنمایی بفرمایید . پرونده دردادگاه شهرستان عجبشیر از آذربایجانشرقی می باشد. باتشکر