استرداد اموال از نامزد پیشین

Ali

با سلام 

سرور گرامی اینجانب مبلغ زیادی به حساب بانکی نامزد پیشینم در طی نامزدی واریز کردم البته به شرط ازدواج که تمامی اسناد بانکی آن موجود است . اما ایشان دو شاهد مرد معرفی کرده که من این پولها را به او بخشیدم آیا در صورت شهادت شهود اسناد بانکی من بی اعتبار میشوند