مخدوش شدن حق پارک خودرو

اکرم حسینی

همسایه در آپارتمان بی اجازه حق پارک خودرو من را تصرف می کند چه اقدامات قانونی انجام دهم؟