اجاره مسکن

سید جمال گرسویی

وقتی در پایان مدت اجاره ملک مسکونی مالک از تمدید اجاره ویا عقد قرارداد جدید با مستاجر خودداری میکند اما خواهان تخلیه ملک هم نشده و شفاها هم اادامه سکونت مستاجر را تایید مینمایدوطبق همان قراردادقبلی بطور مرتب اجاره خود رادریافت میکند تکلیف مستاجر بدون  قرارداد چه میشود؟ایا هر زمان که مالک بخواهد مستاجر باید بلافاصله ملک را تخلیه کند؟