أجاره گرفتن ملك

Massoud

ملك مشاع بين دونفر كه يكي از طرفين چند سال ان ملك در تصرفش بوده و از ان ملك جهت سكونت استفاده ميكرده. حال أيا طرف ديگر كه صاحب ان مال مشاع است ميتوانداز شريك خود بابت اين چند سال قانوني اجاره بها طلب كند.