طلب مهریه زوجه فوت شده

الهام

با سلام
خواهر من بعد از شکایت در دادگاه و طلب مهریه، حکمی مبنی بر پرداخت 20 سکه به عنوان پیش پرداخت مهریه دریافت کرد. بعد از دریافت حکم ایشان فوت نمودند. با توجه به اینکه ایشان فرزندی ندارند و وراث(خواهر و برادرها) قصد طلب مهریه را دارند، پرداخت مهریه وی به چه صورت خواهد بود؟ باید بصورت یکجا پرداخت شود و یا همان شرایط پرداختی که از قبل وجود داشته است ادامه پیدا می کند.