چه کسی میتواند ازصادرکننده چک شکایت کند؟

جواد سهیلی اصفهانی

باسلام

آیا فقط شخصی که چک راپشت نویسی  کرده و گواهینامه برگشت چک ازطرف بانک به نام اوصادرشده است میتواند ازصاحب حساب(صادرکننده چک)شکایت کند؟

یا ربطی بهم نداره؟مثلا اگر شخصی چکی رانزد بانکی که حساب  دارد به حساب بگذارد وآن چک برگشت شود.دیگر شخصمذکور نمیتواند از صادرکننده چک شکایت کند؟اگراینگونه باشد پس باید چه کرد؟

سپاسگزارم