محاسبه مهریه زن فوت شده

زنم فوت نموده و مهریه ایشان 650 سکه عندالمطالبه می باشد و ورثه مرحومه من و پسرش و مادرش می باشد آیا در صورت درخواست مهریه توسط زن خانمم .مهریه از 110 سکه محاسبه می شود یا از 650 .با تشکر