نوشته نشدن سهم پسردرسندخانه

بهزاد

پس ازفوت پدرشان.4پسرپول پدرشان رابه یک نفرمیدهندتابرایشان یک خانه بخرد.پدرشان هیچ وصیتی نکرده.بلکه 4برادرخودشان باهم حرف میزنند وتصمیم میگیرند(درکاغذی ننوشته اند)به یک نفرکه مورداعتماده ودرخریدخانه تجربه داردپول را بدهند.شخص هم خانه راخریده ولی بعدفقط بنام3نفرسند رانوشته نام پسردیگر را درسند ننوشته.(ازخریدارهم کاغذی به عنوان تعهد گرفته نشده).ازبرادرها شکایت کندیا ازخریدارخانه؟چه مدارکی نیازه؟فقط کپی قولنامه وسندخانه که بنام خریدارخیانتکارهس پیش خودمان داریم نه چیز دیگر