خریدمدرک

تهرانی

باسلام و احترام
آیا با خرید مدرک تحصیلی :
1-برای شخصی که کارمند دولت باشد ولی آن مدرک را به اداره ارائه نکند تخلف اداری محسوب میشود؟
2-ادامه تحصیل با آن در دانشگاه جرم محسوب میشود؟
3-بعد از دستگیری احتمالی شخصی که مدارک تحصیلی تهیه میکند آیا پلیس سراغ خریدارهای مدرک هم میرود یا خیر؟
باتشکر