اجرتالمثل

محمد

سلام آیا اگر بعداز انقضائ قرارداد اجاره تخلیه توسط مستاجر انجام نشود وازسوی مستاجر شش ماه بعد از انقضائ تاریخ قرارداد اظهار نامه مبنی بر آمادگی تخلیه ارسال شود و سپس تا یکسال جوابی از سوی موجر نشود و سپس موجر دادخواست تخلیه بدهد و مستاجر در جواب بگوید تا مبلغ رهن را نگیرد از حق حبس خود استفاده میکند اجرت المثل ایام تصرف چه میشود