طلاق از طرف زوج

زهرا
شوهرم میخواهد دادخواست طلاق دهد میخواستم بدانم چگونه مهریه را باید بدهد آیا زندان هم دارد.مهریه ام 313تا عندالمطالبه است