تصادف منجر به جرح

مهدی جمشیدی
سلام. در قانون بیمه تصریح شده که مصدوم حادثه تصادف منجر به جرح میتواند هزینه معالجه را از شرکت بیمه مطالبه و دریافت نماید. آیا این هزینه درمان بعلاوه دیه قانونی است یا از آن کسر میشود؟