پرداخت بخشی از بدهی

باسلام

بنده یکسال است مبلغ قابل توجهی ازفردی طلب کارهستم وبابت عدم پرداخت چک محکوم شده اند.ایشان مبلغی رابه عنوان خسارت وارده به حسابم واریزکرده والان مدعی است این بابت اصل بدهی است .مبلغ پرداختی وی کمتراز ده درصداصل بدهی است وبابت این ادعافقط یک فیش بانکی دارد .ضمناایشان بعدازپرداخت پیامکی زدندکه این پول ازخسارتی که بایدپرداخت کنم هم کمتر است.

ایشان می تواننددردادگاه مدعی شوند این پرداختی بابت اصل بدهی است؟